АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - РАЗГРАД
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 168/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАЗГРАД Докладчик:
МАРИН Д. МАРИНОВ
Решение от 18.1.2018г.
ОТМЕНЯ чл. 25 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, приета с Решение № 295 по протокол № 16 от 24.01.2005 година на Общински съвет Разград ОСЪЖДА Общински съвет Разград да заплати на Окръжна прокуратура-Разград сумата от 20.00 (двадесет) лева дължими деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му. След влизане в сила на решението същото да се обяви по реда, по който е обявена Наредба № 2 на Общински съвет Разград
2 Административно дело No 169/2017 КСО Ф.И.С. РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ТП НА НОИ-РАЗГРАД Докладчик:
МАРИН Д. МАРИНОВ
Решение от 15.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1012-16-55/1 от 27.09.2017 год. на Ръководителя на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Разград и потвърденото с него Разпореждане № 161-00-742-1 от 30.08.2017 год. на Ръководителя на осигуряването за безработица. ВРЪЩА административната преписка на административния орган за ново произнасяне по същество, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на това решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в срок от 14 дни от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 171/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. РАЗГРАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЦАР КАЛОЯН Докладчик:
ТАНЯ Д. ДАМЯНОВА
Определение от 16.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 171 от 2017 г. на основание чл. 159, т. 4 от АПК. ОСЪЖДА Общински съвет – Цар Калоян да заплати на Окръжна прокуратура – Разград направените по производството разноски, които са в размер на 20.00 (двадесет) лева. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от днес за явилите се и от съобщението за неявилите се пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 27.1.2018г.
4 Административно дело No 172/2017 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Ц.Х.К. КМЕТА НА ОБЩИНА - РАЗГРАД Докладчик:
МАРИН Д. МАРИНОВ
Решение от 10.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ц.Х.К. ***, срещу заповед № 1127 от 19.10.2017 год. на Кмета на Община Разград. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на страните с касационна жалба пред Върховния административен съд, чрез Административен съд Разград.
5 Административно дело No 178/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КУБРАТ Докладчик:
ТАНЯ Д. ДАМЯНОВА
Решение от 24.1.2018г.
ОТМЕНЯ чл.39, ал.2 и ал.3 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат. ОСЪЖДА Общински съвет Кубрат да заплати на Окръжна прокуратура-Разград 20 (двадесет) лева дължими деловодни разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му. След влизането му в сила решението да се разгласи по реда на чл. 194 от АПК.
6 Административно дело No 180/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.Р.А. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР Докладчик:
СВЕТЛА П. РОБЕВА
Решение от 10.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1075-000790/14.08.2017г., издадена от Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Разград. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Разград да заплати на Р.Р.А. *** сумата 210 лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.1.2018г.
7 Административно дело No 182/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.С.И. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР Докладчик:
ТАНЯ Д. ДАМЯНОВА
Решение от 30.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на В.С.И. *** против Заповед № 17-1075-000831/21.08.2017г. на началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Разград за прилагане на принудителна административна мярка по отношение на В.И. на основание чл.171, т.1, б.”д” от ЗДвП- временно отнемане на свидетелството за правоуправление до заплащане на дължимата глоба. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
8 Административно дело No 184/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САМУИЛ Докладчик:
ТАНЯ Д. ДАМЯНОВА
Определение от 30.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 184 от 2017 г. по описа на Административен съд – Разград на основание чл. 159, т.8 от АПК. ОСЪЖДА Общински съвет – Самуил да заплати на Окръжна прокуратура – Разград направените по производството разноски за обявление в Държавен вестник в размер на 20.00 лв. Определението може да се обжалва и протестира с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
9 Административно дело No 187/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТА НА ОБЩИНА - РАЗГРАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАЗГРАД Докладчик:
СВЕТЛА П. РОБЕВА
Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община - Разград против Решение № 448 по Протокол № 33 от 23.11.2017 г. на Общински съвет – Разград и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА Община – Разград да заплати на Общински съвет – гр. Разград за разноски по делото сумата 600 лева. ОСЪЖДА Община – Разград да заплати на „Общински пазари – Разград“ ЕАД – гр. Разград за разноски по делото сумата 600 лева. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.1.2018г.
10 Административно дело No 188/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.В.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР - РАЗГРАД, СЕКТОР "ПП" Докладчик:
ТАНЯ Д. ДАМЯНОВА
Решение от 11.1.2018г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 17-1075-0012134/06.11.2017г. на началник- група в ОДМВР-Разград, сектор „Пътна полиция“, с която по отношение на Р.В.Д. *** е приложена принудителна административна мярка на основание чл.171,т.2а от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР- Разград да заплати на Р.В.Д. направените по производството разноски в размер на 10 (десет) лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 30.1.2018г.
11 Административно дело No 193/2017 КСО П.И.П. РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ТП НА НОИ-РАЗГРАД Докладчик:
СВЕТЛА П. РОБЕВА
Решение от 30.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение № 1012-16-65/1 от 11.12.2017 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Разград с което е потвърдено Разпореждане № РВ-3-16-00342114/16.11.2017 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ - Разград. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 1/2018 Закон за местното самоуправление и местната администрация ФОНДАЦИЯ ЧЕТИРИ ЛАПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАЗГРАД Докладчик:
СВЕТЛА П. РОБЕВА
Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Фондация „Четири лапи“ – София против Решение № 473 по Протокол № 35 от 21.12.2017 г. на Общински съвет – Разград, и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.2.2018г.
13 Административно дело No 9/2018 Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.И.К.   Докладчик:
ТАНЯ Д. ДАМЯНОВА
Определение от 17.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на от Д.И.К. *** против Решение № 474 по протокол № 35/21.12.2017г. на Общински съвет-Разград. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 9/2018 г. по описа на Разградския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 12/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ГР. СОФИЯ   Докладчик:
МАРИН Д. МАРИНОВ
Определение от 24.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 12/2018 г. по описа на Административен съд – Разград. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Разград и Апелативен съд Варна по иск с правно основание чл. 422 от ГПК, предявен от Национална агенция по приходите гр. София, срещу Община Разград с искова молба вх. № 5121 от 14.12.2016 год. по описа на Разградския окръжен съд ИЗПРАЩА делото на петчленен състав на Върховния административен съд и Върховния касационен съд за разрешаване на повдигнатия спор. ПРЕПИС от определението да се изпрати на страните по реда на чл. 138 от АПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
15 Административно дело No 25/2018 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ А.Н.А.   Докладчик:
ИВА С. КОВАЛАКОВА-СТОЕВА
Определение от 29.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №25 по описа за 2018 г. на съда поради неподсъдност. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Разградския районен съд. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от същото да се изпрати на страните за сведение.
В законна сила на 29.1.2018г.
16 КАНД No 111/2017 ЗАНН: Сметна палата Е.С.Б. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛА П. РОБЕВА
Решение от 19.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 75/19.10.2017 г., постановено по АНД № 189/2017 г. по описа на Кубратския районен съд. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.1.2018г.
17 КАНД No 112/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД Председател:
СВЕТЛА П. РОБЕВА
Докладчик:
ИВА С. КОВАЛАКОВА-СТОЕВА
Решение от 25.1.2018г.
ОТМЕНЯ решение №471/06.10.2017г., постановено по АНД №707/2017г. по описа на Разградския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №В-0044004/24.07.2017г. на директора на регионална дирекция на Комисията за защита на потребителите - гр.Варна, с което на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, гр. София е наложена имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева на основание чл.197 от Закона за защита на потребителите за нарушение на чл. 4, ал.1, т.3 във вр. с чл. 5, ал.2 от същия закон като законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.1.2018г.
18 КАНД No 115/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Х.И.Х. Председател:
СВЕТЛА П. РОБЕВА
Докладчик:
ИВА С. КОВАЛАКОВА-СТОЕВА
Решение от 25.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №508/06.11.2017г., постановено по АНД №737/2017г. по описа на Разградски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.1.2018г.
19 КАНД No 116/2017 ЗАНН: РИОСВ БИОВЕТ АД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател:
ТАНЯ Д. ДАМЯНОВА
Докладчик:
ИВА С. КОВАЛАКОВА-СТОЕВА
Решение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №458/30.10.2017г., постановено по АНД №429/2017г. по описа на Разградския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.1.2018г.
20 КАНД No 117/2017 ЗАНН: НАП ФАРМА ЛЕК 1 ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ВАРНА ЧРЕЗ ОФИС РАЗГРАД Председател:
СВЕТЛА П. РОБЕВА
Докладчик:
ИВА С. КОВАЛАКОВА-СТОЕВА
Решение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №418/13.10.2017г., постановено по анд №598/2017г. по описа на Разградския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.1.2018г.
21 КАНД No 120/2017 Възобновяване на КАНД ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. РАЗГРАД   Председател и докладчик:
ТАНЯ Д. ДАМЯНОВА
Решение от 19.1.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по отношение на точка 1 на влязлото в сила наказателно постановление №16-0275-000353/19.09.2016г. на началник група към ОДМВР-Разград, РУ-Исперих. ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-0275-000353/19.09.2016г. на началник група към ОДМВР-Разград, РУ-Исперих, САМО В ЧАСТТА МУ, с която на Х.Х.И. *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. на основание чл.179, ал.2 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл. 20, ал.2 от същия закон и ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство с АУАН серия А-2016, бл.№235917/05.04.2017г. в тази му част. ОТХВЪРЛЯ предложението за възобновяване на административнонаказателното производство по отношение на точка 2 на влязло в сила наказателно постановление №16-0275-000353/19.09.2016г. на началник група към ОДМВР-Разград, РУ-Исперих. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.1.2018г.
22 КАНД No 4/2018 ЗАНН: КРС ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД   Председател и докладчик:
СВЕТЛА П. РОБЕВА
Определение от 10.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 4/2018 г. по описа на Разградския административен съд. ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на друг равен по степен административен съд, който да го разгледа. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2018г.