АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - РАЗГРАД
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 14/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН НАЧАЛНИКА НА РДНСК - СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ТАНЯ Д. ДАМЯНОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ жалбите на Главния архитект на Община Цар Калоян, Разградска област и Р.А.К. ***, Разградска област против Заповед № ДК-10-СЦР-01 от 06.01.2017г. на Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол- Северен централен район, с която е отменено Разрешение за строеж № 16 от 02.10.2014г., издадено от главния архитект на Община Цар Калоян, на името на Р.А.К.,заедно с одобрения инвестиционен проект за строеж: „Пристрояване и преустройство на част от жилищна сграда„след доброволна делба“, находящ се в УПИ VІ-1488, кв.119 по ПР на град Цар Калоян с административен адрес ул.“Места“ № 4, град Цар Калоян. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2018
Административно дело № 6733/2017
Оставя в сила решение № 19/21.04.2017 г. постановено по адм.дело № 14/2017г., по описа на Административен съд - Разград. Осъжда община Цар Калоян да заплати на Б.А.К. сумата в размер на 1000/хиляда/ лева, представляваща разноски за настоящата касационна инстанция. Решението е окончателно.
В законна сила на 31.1.2018г.
2 Административно дело No 63/2017 КСО Х.Ц.П. РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ТП НА НОИ-РАЗГРАД Докладчик:
ТАНЯ Д. ДАМЯНОВА
Решение от 18.5.2017г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 1012-16-12/2 от 24.03.2017г. на директора на Териториалното поделение на НОИ в град Разград, с което е потвърдено Разпореждане № 2146-16-22 от 21.02.2017г. на ръководителя по пенсионното осигуряване за прекратяване на отпуснатата на Х. Ц.П. наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване, считано от 30.11.2016г. и възстановяване на недобросъвестно получена наследствена пенсия. ВРЪЩА преписката на директора на Териториалното поделение на НОИ в град Разград за ново произнасяне. ОСЪЖДА Националния осигурителен институт да заплати на адвокат А.Д. 350 (триста и петдесет) лева адвокатско възнаграждение на основание чл.38, ал.2 от ЗА. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 10.1.2018
Административно дело № 7943/2017
Отменя решение № 35 от 18.05.2017 г., постановено по адм. дело № 63 по описа на Административен съд - Разград и вместо него постановява. Отхвърля жалбата на Х.Ц.П. *** против решение № 1012-16-12/2 от 24.03.2017 г. на Директора на Териториалното подделение на Националния осигурителен институт - Разград, потвърждаващо разпореждане № 2146-16-22 от 21.02.2017 г. на ръководителя по пенсионното осигуряване, за прекратяване на отпуснатата наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2018г.
3 Административно дело No 117/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.Х.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА - КУБРАТ Докладчик:
МАРИН Д. МАРИНОВ
Решение от 22.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Б.Х. ***, срещу Заповед № 267 от 26.05.2017 год. на кмета на Община Кубрат. ОСЪЖДА Б.Х. *** да заплати на Община Кубрат 600 лв. /шестстотин лева/ разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд чрез Административен съд Разград в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.1.2018г.
4 Административно дело No 163/2017 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.С.И.,
Й.Р.Г.,
Р.С.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД Докладчик:
СВЕТЛА П. РОБЕВА
Определение от 24.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 163/2017 г. поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.1.2018г.
5 Административно дело No 171/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. РАЗГРАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЦАР КАЛОЯН Докладчик:
ТАНЯ Д. ДАМЯНОВА
Определение от 16.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 171 от 2017 г. на основание чл. 159, т. 4 от АПК. ОСЪЖДА Общински съвет – Цар Калоян да заплати на Окръжна прокуратура – Разград направените по производството разноски, които са в размер на 20.00 (двадесет) лева. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от днес за явилите се и от съобщението за неявилите се пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 27.1.2018г.
6 Административно дело No 179/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.М.К. НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР-РАЗГРАД Докладчик:
ТАНЯ Д. ДАМЯНОВА
Решение от 19.12.2017г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 17-1873-000155/30.10.2017г. на началника на РУП към ОДМВР-Разград, РУ-Разград, с която е приложена принудителна административна мярка по отношение на Х.М.К. *** на основание чл.171,т.2а от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на ППС- товарен автомобил „Форд Транзит“ с рег.№ ** **** ** за срок от шест месеца до една година, а именно 200 дни. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 18.1.2018г.
7 Административно дело No 180/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.Р.А. НАЧАЛНИКА НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР Докладчик:
СВЕТЛА П. РОБЕВА
Решение от 10.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1075-000790/14.08.2017г., издадена от Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Разград. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Разград да заплати на Р.Р.А. *** сумата 210 лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.1.2018г.
8 Административно дело No 187/2017 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТА НА ОБЩИНА - РАЗГРАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАЗГРАД Докладчик:
СВЕТЛА П. РОБЕВА
Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община - Разград против Решение № 448 по Протокол № 33 от 23.11.2017 г. на Общински съвет – Разград и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. ОСЪЖДА Община – Разград да заплати на Общински съвет – гр. Разград за разноски по делото сумата 600 лева. ОСЪЖДА Община – Разград да заплати на „Общински пазари – Разград“ ЕАД – гр. Разград за разноски по делото сумата 600 лева. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.1.2018г.
9 Административно дело No 188/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.В.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОДМВР - РАЗГРАД, СЕКТОР "ПП" Докладчик:
ТАНЯ Д. ДАМЯНОВА
Решение от 11.1.2018г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 17-1075-0012134/06.11.2017г. на началник- група в ОДМВР-Разград, сектор „Пътна полиция“, с която по отношение на Р.В.Д. *** е приложена принудителна административна мярка на основание чл.171,т.2а от ЗДвП- прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР- Разград да заплати на Р.В.Д. направените по производството разноски в размер на 10 (десет) лева. Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 30.1.2018г.
10 Административно дело No 25/2018 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ А.Н.А.   Докладчик:
ИВА С. КОВАЛАКОВА-СТОЕВА
Определение от 29.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №25 по описа за 2018 г. на съда поради неподсъдност. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Разградския районен съд. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Препис от същото да се изпрати на страните за сведение.
В законна сила на 29.1.2018г.
11 КАНД No 111/2017 ЗАНН: Сметна палата Е.С.Б. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
СВЕТЛА П. РОБЕВА
Решение от 19.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 75/19.10.2017 г., постановено по АНД № 189/2017 г. по описа на Кубратския районен съд. Решението е окончателно.
В законна сила на 19.1.2018г.
12 КАНД No 112/2017 ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД ВАРНА КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД Председател:
СВЕТЛА П. РОБЕВА
Докладчик:
ИВА С. КОВАЛАКОВА-СТОЕВА
Решение от 25.1.2018г.
ОТМЕНЯ решение №471/06.10.2017г., постановено по АНД №707/2017г. по описа на Разградския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №В-0044004/24.07.2017г. на директора на регионална дирекция на Комисията за защита на потребителите - гр.Варна, с което на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, гр. София е наложена имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева на основание чл.197 от Закона за защита на потребителите за нарушение на чл. 4, ал.1, т.3 във вр. с чл. 5, ал.2 от същия закон като законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.1.2018г.
13 КАНД No 115/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Х.И.Х. Председател:
СВЕТЛА П. РОБЕВА
Докладчик:
ИВА С. КОВАЛАКОВА-СТОЕВА
Решение от 25.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №508/06.11.2017г., постановено по АНД №737/2017г. по описа на Разградски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.1.2018г.
14 КАНД No 116/2017 ЗАНН: РИОСВ БИОВЕТ АД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател:
ТАНЯ Д. ДАМЯНОВА
Докладчик:
ИВА С. КОВАЛАКОВА-СТОЕВА
Решение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №458/30.10.2017г., постановено по АНД №429/2017г. по описа на Разградския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.1.2018г.
15 КАНД No 117/2017 ЗАНН: НАП ФАРМА ЛЕК 1 ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ВАРНА ЧРЕЗ ОФИС РАЗГРАД Председател:
СВЕТЛА П. РОБЕВА
Докладчик:
ИВА С. КОВАЛАКОВА-СТОЕВА
Решение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №418/13.10.2017г., постановено по анд №598/2017г. по описа на Разградския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 24.1.2018г.
16 КАНД No 120/2017 Възобновяване на КАНД ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. РАЗГРАД   Председател и докладчик:
ТАНЯ Д. ДАМЯНОВА
Решение от 19.1.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по отношение на точка 1 на влязлото в сила наказателно постановление №16-0275-000353/19.09.2016г. на началник група към ОДМВР-Разград, РУ-Исперих. ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-0275-000353/19.09.2016г. на началник група към ОДМВР-Разград, РУ-Исперих, САМО В ЧАСТТА МУ, с която на Х.Х.И. *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лв. на основание чл.179, ал.2 от Закона за движение по пътищата за нарушение на чл. 20, ал.2 от същия закон и ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство с АУАН серия А-2016, бл.№235917/05.04.2017г. в тази му част. ОТХВЪРЛЯ предложението за възобновяване на административнонаказателното производство по отношение на точка 2 на влязло в сила наказателно постановление №16-0275-000353/19.09.2016г. на началник група към ОДМВР-Разград, РУ-Исперих. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.1.2018г.
17 КАНД No 4/2018 ЗАНН: КРС ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД   Председател и докладчик:
СВЕТЛА П. РОБЕВА
Определение от 10.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 4/2018 г. по описа на Разградския административен съд. ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на друг равен по степен административен съд, който да го разгледа. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.1.2018г.