29/10/2009 - Обявление по Адм. дело № 154/2009

Административен съд гр. Разград, на основание чл.188 във вр. с чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Областен управител на Разградска област против
Решение N 33 по протокол N 5 от 25.09.2009 г. на Общински съвет – гр. Цар Калоян, с което е изменена и допълнена Наредба N 3 за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община гр. Цар Калоян, по което е образувано Адм дело N 154/2009 г. година по описа на Административен съд гр. Разград.
,
Същото е насрочено за 15.12.2009 г. в 11.00 часа. часа.

Председател:/п/

Съдебен администратор:/п/