14/02/2012 - Обявление по Адм. дело № 26/2012

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от “Агроспектър 2000” ООД от гр. Разград и Даниела Георгиева Христова от гр. Разград, против Решение № 20 по Протокол № 4, статия 5 от 27.12.2012г. на Общински съвет – Разград за определяне на нов размер на “Такса битови отпадъци” и одобряване план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Разград за 2012г., по което е образувано административно дело № 26/2012 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 23.03.2012 г. от 10.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Ива Ковалакова-Стоева/

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР:
/П.Стоянова/