07/06/2012 - Обявление по Адм. дело № 81/2012

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на районен прокурор от Районна прокуратура гр. Исперих, срещу чл. 24, ал. 1 т. 3 от Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Исперих, приета с Решение № 51 по протокол № 11 от 18.04.2012 год. на Общински съвет Исперих, по който е образувано административно дело № 81/2012 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 13.07.2012 г. от 11.00 часа.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/
/М. Маринов/

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР:/п/
/П.Стоянова/