27/07/2012 - Обявление по Адм. дело № 109/2012

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Диана Христова Йорданова от гр. Разград, против чл.19, ал.4, т.7 от Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград, по което е образувано административно дело № 109/2012 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 26.09.2012 г. от 10.00 часа.ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: / П /
/Таня Дамянова/

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР: / П /
/ П. Стоянова/