12/10/2012 - Обявление по Адм. дело № 166/2012

Административен съд – град Разград на основание чл. 188 във вр. с чл. 181 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Областния управител на област Разград против разпоредбите на чл. 40, ал. 4 и чл. 62, ал. 3, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Исперих (мандат 2011 г. – 2015 г.). По оспорването е образувано административно дело № 166 по описа на Административен съд – град Разград за 2012 година, насрочено в открито съдебно заседание на 22 ноември 2012 г. от 11.00 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Ива Ковалакова-Стоева/


СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР: ……………………
/ П. Стоянова/