15/11/2012 - Обявление по Адм.дело № 190/2012

Административен съд – Разград, на основание чл. 218, ал.2 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от Садифе Мехмед Махмуд, с адрес гр. Разград, ул. Опълченска № 8, срещу заповед № 1073/14.09.2012г. на зам.-кмета на Община Разград, с която на основание чл. 129, ал.2 и чл. 134 ал.1, т.1 от ЗУТ е одобрено изменение на плана за регулация и застрояване на част от кв. 52 за поземлен имот 4128 по плана на гр. Разград като е образуван урегулиран поземлен имот с № ХХІІІ-4128 с отреждане "За обществено обслужване" по съществуващи имотни граници, по кафяви щрихи и поправки, със застрояване, съгласно приложените проекти, представляващи неразделна част от заповедта, по което е образувано адм. д. № 190/2012г. по описа на съда. В едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им в качеството на ответници в производството по оспорване на заповед № 1073/14.09.2012 г. на зам.-кмета на Община Разград. Заявлението се подава до Административен съд - Разград и съдържа данните посочени в чл. 218, ал.4 от ЗУТ /след 26.11.2012г. по чл. 218, ал.5 от ЗУТ/, ведно с приложени писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересованото лице на заявлението. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в изискуемия срок. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 09.01.2013г. от 13.30 часа.АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
/Марин Маринов/


СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР:
/П.Стоянова/