01/02/2013 - Обявление по Адм. дело № 22/2013


Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Кмета на община Разград против Решение № 256 по Протокол № 20 от 27.12.2013 год, на Общински съвет – Разград ,с което е отменена разпоредбата на чл.21, ал.1, т.3 от Наредба №14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Разград, по което е образувано административно дело № 22/2013 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 07.03.2013 год. от 11.00 часа.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Ива Стоева)

СЪД. АДМИНИСТРАТОР:
(П.Стоянова)