15/02/2013 - Обявление по Адм.дело № 27/2013


Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Георги Милков Димитров от гр. Разград, против Решение № 258 по Протокол № 20 от 27.12.2012г. на Общински съвет – Разград, с което са одобрени план-сметките за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Разград и определяне такса битови отпадъци за 2013г., по което е образувано административно дело № 27/2013 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 25.03.2012г. от 13.30 часа.АДМ. СЪДИЯ:
/Марин Маринов/

СЪД.АДМИНИСТРАТОР:
/П.Стоянова/