21/02/2014 - Обявление по Адм. дело № 69/2014

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от "Агроспектър 2000" ООД, Даниела Георгиева Христова, Марийка Белчева Димитрова, Стефан Тодоров Кавръков всички от гр. Разград, срещу чл. 16а, ал.1 и 2 от Наредба № 14 на Общински съвет - Разград за определяне и администриране на местните данъци и такси и цени на услугите на територията на Община - Разград, приет с решение № 495, т.2 по Протокол № 35 от 27.12.2013г. на Общински съвет - Разград, по което е образувано административно дело № 69/2014 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 27.03.2014г. от 11.00 часа.


АДМ. СЪДИЯ:
/Марин Маринов/

СЪД.АДМИНИСТРАТОР:
/П.Стоянова/