14/01/2010 - Обявление по Адм. дело № 176/2009

Административен съд гр. Разград, на основание чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от: 1/ ЕТ”ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ – И - ВЕС”, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, ЖК “Орел” 23, Вх. Е, ап.23; 2/ ЕТ “КОКИ- НИКОЛА КОЛЕВ” със седалище и адрес на управление: гр. Разград, ЖК “Орел” бл.7, Вх 6, ет.4, ап.12; 3/ ЕТ “ЧОЛАК- СХ- СЮЛБИЕ АХМЕД” със седалище и адрес на управление с.Дянково,общ.гр. Разград ул.”Панега” N 4; 4/ ЕТ “НЕДЕЛЧО ИВАНОВ ИВАНОВ” със седалище и адрес за управление с.Гецово, общ.гр. Разград. ул. “Тракия” N 10 ; 5/ “АЛКАТУР” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Разград, ул.”Иван Вазов” N 14, против РЕШЕНИЕ N 568/24.11.2009 г. на Общински съвет гр. Разград, отразено в Протокол N 31/24.11.2009 г. за провеждане на конкурси за възлагане на превози по линии от общинската и републиканска транспортни схеми от квотата на Община гр. Разград, по което е образувано Адм дело N 176/2009 г. година по описа на Административен съд гр. Разград.
,
Същото е насрочено за 25.02.2010 в 10.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
СЪД.АДМИНИСТРАТОР: /П/