17/06/2014 - Обявление по Адм. дело № 124/2014

Административен съд – Разград, на основание чл. 218, ал.2 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от Виолета Неделчева Тодорова от гр. Кубрат, ул. "Средна гора" № 9, срещу заповед № 225/24.03.2014г. на кмета на Община Кубрат, с която е одобрено изменение на ПУП на гр. Кубрат - План за регулация, с който се предвижда присъединяване на 1/7 част от УПИ № ХІІІ-1626 към УПИ № ХІІ-1623 от кв. 103, по което е образувано адм. д. № 124/2014г. по описа на съда
В едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им в качеството на ответници в производството по оспорване на заповед № 225/24.03.2014 г. на кмета на Община Кубрат. Заявлението се подава до Административен съд - Разград и съдържа данните посочени в чл. 218, ал.5 от ЗУТ, ведно с приложени писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересованото лице на заявлението. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в изискуемия срок.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.07.2014г. от 13.30 часа.

АДМ. СЪДИЯ:
/Марин Маринов/

СЪД.АДМИНИСТРАТОР:
/П.Стоянова/