18/02/2015 - Обявление по Адм. дело № 24/2015

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от "Млин 97" АД гр. Разград, с която се оспорват разпоредбите на чл. 16 "б" и чл. 16 "в" от Наредба № 14 за определяне и администриране на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Разград, приети с решение № 700, статия 4 по Протокол от заседание на Общински съвет - Разград от 29.12.2014г., по което е образувано административно дело № 24/2015 по описа на Административен съд – Разград.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 31.03.2015г. от 11.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/И.Ковалакова-Стоева/

СЪД.АДМИНИСТРАТОР:
/П.Стоянова/