18/02/2015 - Обявление по Адм. дело № 23/2015

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от "Млин 97" АД гр. Разград, против Решение № 701, статия 5 по Протокол от заседанието на Общински съвет - Разград от 29.12.2014г. за приемане на план -сметки за разходите по третиране на битови отпадъци и определяне на такса за битови отпадъци за 2015г. - точки № 1.1; № 1.23; № 2.1.1; № 2.1.2 и № 25 от него, по която е образувано административно дело № 23/2015 по описа на Административен съд – Разград.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 31.03.2015г. от 11.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/И.Ковалакова-Стоева/

СЪД.АДМИНИСТРАТОР:
/П.Стоянова/