14/10/2015 - Обявление по Адм. дело № 170/2015

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура против чл. 22 предл. 2 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Завет, приета с решение на Общински съвет - Завет, по който е образувано административно дело № 170/2015 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 10.11.2015г. от 11.30 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Ива Ковалакова - Стоева/

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР:
/П.Стоянова/