15/10/2015 - Обявление по Адм. дело № 174/2015

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура - Разград с искане да се обявят за нищожни чл. 12, ал.1 и 2 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане чистотата, опазване на околната среда и защита имуществото на територията на Община Цар Калоян, приета с решение на Общински съвет - Цар Калоян, по който е образувано административно дело № 174/2015 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 24.11.2015г. от 10.30 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
/Марин Маринов/

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР:
/П.Стоянова/