05/04/2016 - Обявление по Адм. дело № 34/2016

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура - Разград с искане да се обяви за нищожна точка 9 на чл. 57 от Наредба № 14 за определяне и администриране на местните данъци и цени на услуги на територията на Община Разград, по който е образувано административно дело № 34/2016 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 17.05.2016г. от 10.30 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
/Марин Маринов/


СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР:
/П.Стоянова/