16/04/2010 - Обявление по Адм. дело № 37/2010

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Калина Георгиева Начева от гр. Разград, против т.1.1 от Решение № 620 по Протокол № 35 от 23.02.2010г. на Общински съвет – Разград, с което изменен чл. 21, ал.2, т.3 от Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград, по което е образувано административно дело № 37/2010 по описа на Административен съд – Разград.

Същото е насрочено за 31.05.2010 в 13.30 часа.

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/