09/09/2016 - Обявление по Адм. дело № 118/2016

Административен съд – Разград съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Разград с искане да се отменят разпоредбите на чл. 10, ал. 2 и ал. 3 и чл. 11, ал. 2 от Наредба № 7 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кубрат, приета с решение на Общински съвет Кубрат, по който е образувано административно дело № 118/2016 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 18.10.2016 г. от 10:30 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
(Марин Маринов)


СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР:
(П. Стоянова)