16/12/2010 - Обявление по Адм. дело № 146/2010

Административен съд – град Разград на основание чл. 188 във вр. с чл. 181 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Стоянка Янкова Николова от град Разград против разпоредбата на чл. 16 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих, приета от Общински съвет – Исперих По оспорването е образувано административно дело № 146 по описа на Административен съд – град Разград за 2010 година.


Административен съдия: /П/
/ Ива Ковалакова – Стоева/

Съдебен администратор: /П/
/ П. Стоянова/