10/10/2016 - Обявление по Адм. дело № 122/2016

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор от Окръжна прокуратура - Разград, като в него е посочена за незаконосъобразна разпоредбата на чл. 14, ал.4 от Наредба № 18 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Цар Калоян, приета с решение на Общински съвет – Цар Калоян, по който е образувано административно дело № 122/2016 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 08.11.2016г. от 10.30 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Ива Ковалакова-Стоева /


СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР:
/ П. Стоянова/