06/04/2017 - Обявление по Адм. дело № 45/2017

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура - Разград с искане да бъде отменен чл. 16, ал.1, т.5 и 6, чл. 22, ал.3, т.2, чл.32, ал. 4, 5 и 6 и чл. 33, ал.1, т. 4 от Наредба № 27 за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общинските детски градини на територията на Община Разград, приета с решение на Общински съвет - Разград, по който е образувано административно дело № 45/2017 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 16.05.2017г. от 10.30 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
(Марин Маринов)


АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:
(Павлинка Стоянова)