09/02/2011 - Обявление по Адм. дело № 17/2011

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Деян Петков Драганов от гр. Разград, действащ в качеството си на частен съдебен изпълнител с район на действие ОС Разград, против разпоредби от Наредба № 14/17.02.2003г. за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград, приета от Общински съвет - Разград, по което е образувано административно дело № 17/2011 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 23.03.2011г. от 10.00 часа.СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР:
/П.Стоянова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Ива Ковалакова-Стоева/