06/06/2017 - Обявление по Адм. дело № 88/2017


Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура - Разград с искане да бъдат обявени за незаконосъобразни разпоредбите на чл.14, т.5 и т.6; чл.20, ал.3, т.2; чл.30, ал.4, ал.5 и ал.6 и чл.31, ал.1, т.4 от Наредба №29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община Исперих, приета с решение на Общински съвет Исперих, по който е образувано административно дело № 88/2017 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 11.07.2017г. от 10.30 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Ива Ковалакова- Стоева)


АДМ. СЕКРЕТАР:
(Вяра Тодорова)