25/02/2011 - Обявление по Адм. дело № 26/2011

Административен съд – град Разград на основание чл. 188 във вр. с чл. 181 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Областен управител на област с административен център Разград против Наредба № 8 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Разград, приета на заседание на Общински съвет – Разград с Решение № 271.2 от 21.05.2001 година по протокол № 19 на Общински съвет – Разград. По оспорването е образувано административно дело № 26 по описа на Административен съд – град Разград за 2011 година, което е насрочено за 05.04.2011г. от 10:30 часа.


Административен съдия: / П /

Съдебен администратор: / П /