11/09/2017 - Обявление по Адм. дело № 143/2017

Административен съд – Разград, на основание чл. 188 във вр. с чл. 181, ал.1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест от прокурор в Окръжна прокуратура - Разград с искане да бъде отменена разпоредбата на чл. 41 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Завет, приета с Решение на Общински съвет - Завет, по който е образувано административно дело № 143/2017 по описа на Административен съд – Разград, насрочено за 10.10.2017г. от 10.30 часа.
Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото съгласно чл. 189, ал.2 от АПК.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Ива Ковалакова - Стоева)


АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР:
(Вяра Тодорова)