25/02/2011 - Обявление по Адм. дело № 27/2011

Административен съд – град Разград на основание чл. 188 във вр. с чл. 181 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Областен управител на област с административен център Разград против Наредба № 13 за рекламната дейност на територията на Община Разград, приета на заседание на Общински съвет – Разград с Решение № 632.2 от 24.04.2006 година по протокол № 35 на Общински съвет – Разград. По оспорването е образувано административно дело № 27 по описа на Административен съд – град Разград за 2011 година, което е насрочено за 05.04.2011г. от 10:30 часа.

Административен съдия: / П /

Съдебен администратор: / П /