07/03/2011 - Обявление по Адм. дело № 23/2011

Административен съд – град Разград на основание чл. 188 във вр. с чл. 181 от Административно процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Деян Петков Драганов от град Разград против Наредба № 7 на Общински съвет – Самуил за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самуил, приета с Решение № 33.404 по протокол № 33/ 17.03.2003 година на Общински съвет – Самуил. По оспорването е образувано административно дело № 23 по описа на Административен съд – град Разград за 2011 година, което е насрочено за 30.03.2011г. от 10:00 часа.

Административен съдия: / П /
/ Таня Дамянова/

Съдебен администратор: / П /
/ П. Стоянова/